home | contact | Inloggen   

Aanmeldprocedure

In Breda is een gezamenlijke aannameprocedure afgesproken voor nieuwe leerlingen van de basisscholen. Alle scholen voor VO hebben twee centrale aanmeldmomenten, zie www.vobreda.nl . Tussentijdse instroom verloopt direct via onze aanname-commissie.

 

Aanmelding en plaatsing

Er kunnen jaarlijks slechts 90 leerlingen in de brugklassen (zevende klassen) geplaatst worden. Als er meer dan 90 ‘plaatsbare leerlingen’ zijn, wordt er geloot. Leerlingen afkomstig van vrije basisscholen, en broers/zussen van huidige leerlingen, blijven buiten deze loting: als zij plaatsbaar zijn, worden ze zonder loting geplaatst. Binnen Breda wordt gegarandeerd, dat leerlingen die worden uitgeloot, in ieder geval geplaatst worden op de school van tweede of derde keuze.

vobreda procedure loting 2017.pdf                         vobreda keuzeformulier 2017.pdf

 

Criteria voor inschrijving en aanname Michaël college

Kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs (criterium 1)

Uitgangspunt is, dat we met leerlingen en ouders willen werken, die weten wat de vrijeschool te bieden heeft en hiervoor ook uitdrukkelijk kiezen. Basiscriterium voor toelating is dan ook het ‘passen binnen de werkwijze van het vrijeschoolonderwijs’.

Het gaat hierbij om individuele aanspreekbaarheid op gedrag; ook los van de dwang van genormeerde cijferdoelen kunnen en willen presteren; een open houding tot kunstzinnige leerstofverwerking en zich willen/kunnen voegen binnen het intensieve groepsproces van een vaste jaargroep voor langere tijd. Een leerling moet in zekere mate beschikken over vaardigheden die in het vrijeschoolonderwijs van belang zijn zoals: motivatie, creativiteit, zelfstandigheid,  communicatieve – en sociale vaardigheden.Advies basisschool en ondersteunende toets-gegevens (criteria 2 en 3)

  • Wij kunnen leerlingen aannemen van wie op grond van de prestaties op de basisschool blijkt dat zij op vwo- of havo- niveau kunnen functioneren. Ook leerlingen die in staat worden geacht binnen vier jaar een mavo (vmbo t) diploma te halen zijn plaatsbaar. Leerlingen met een mavo (vmbo-t) advies moeten aantoonbaar beschikken over een goede werkhouding en concentratievermogen, aangezien het tempo in een heterogene groep hoger ligt.
  • De leerling moet voldoende steun hebben aan de (begrensde) ondersteuning die wij als school kunnen bieden. De reikwijdte van de ondersteuning is aangegeven in het  school-ondersteuningsprofiel van het Michaël college. Daarin staat welke ondersteuning door elke school in de regio wordt verleend en welke extra ondersteuning het Michaël college biedt. Als de ondersteuningsvraag buiten dit profiel valt, is aanname doorgaans niet mogelijk.

Samenvatting criteria voor aanmelding

Een leerling kan worden aangemeld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. er is een positieve en bewuste keuze voor het voortgezet vrijeschoolonderwijs;
  2. het advies van de basisschool is vwo, havo of mavo (vmbo-t);
  3. de extra ondersteuningsvraag valt binnen de mogelijkheden beschreven in het school-ondersteuningsprofiel.

 

Toelating kan gebonden zijn aan de grootte van de klas (max. 30 leerlingen per klas). Als een leerling toegelaten is, wordt hij/zij in één van de brugklassen (7e klassen) geplaatst. De school streeft hierbij naar een evenwichtige verdeling naar woonplaats, geslacht en niveauadvies. De aannamecommissie bepaalt de klassenindeling in overleg met de mentoren van de zevende klassen. Over deze indeling kan niet worden gereclameerd. Het Michaël college heeft een eigen aannamecommissie. Deze commissie spreekt met alle aangemelde leerlingen en de ouders. Voor het aanmelden van een leerling voor een hogere klas dient een afspraak gemaakt te worden met de aannamecommissie.

  Michaël College | Emerweg 31 | 4814 NA Breda | T (076) 543 18 88 | info@michaelcollege.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV